ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของ UFA222

ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย UFA222.online (เรา, หรือ ของเรา, ผู้ให้บริการ) ผลิตภัณฑ์และการเข้าใช้บริการใดๆที่เกี่ยวข้อง เรียกว่า “บริการ” ซึ่งจะมีผลผูกพันในข้อตกลงกับ (ท่าน, ผู้ใช้, ผู้เล่น) หรือบุคคลใดๆก็ตามที่เข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลงของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ

เราถือว่าการตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ คือการตกลงสมัครใจเข้าใช้บริการทุกประเภทและยินยอมทำตามข้อตกลงรวมไปถึง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเราโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆ โปรดหยุดการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ หากท่านกดตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” จะถือว่ามีผลข้อผูกพันทางกฎหมายทันที แม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของ “สัญญาอิเล็กทรอนิกส์” และท่านไม่ได้ลงนามเองก็ตาม

บัญชีและการเข้าใช้บริการของสมาชิก (Account and Use of the Site)

ก่อนที่ท่านจะสร้างบัญชีใช้งานกับเรา โปรดแน่ใจว่าท่านจะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่า (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของข้อบังคับใช้ของกฎหมายภายใต้พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่) จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆบนเว็บไซต์ได้ เนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการเข้าใช้บริการ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เปิดสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลของบัญชีส่วนบุคคล เราอาจมีการสุ่มตรวจสอบบัญชีของท่าน และหากพบว่ามีความผิดปกติใดๆของการใช้งาน หรือการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อลงทะเบียน อาจส่งผลให้ท่านถูกดำเนินการระงับบัญชีแบบถาวร

เนื้อหาของผู้ใช้ (User Content)

ท่านต้องรับผิดชอบต่อ “เนื้อหาผู้ใช้” ที่ได้ส่งต่อ อัพโหลด โพสต์ อีเมล หรือให้ข้อมูล เกี่ยวกับข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง ภาพถ่าย กราฟิก หรือเนื้อหาอื่นๆซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผ่านการสนทนาออนไลน์ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในส่วนของ “เนื้อหาผู้ใช้” ใดๆทั้งสิ้น

เราถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะให้สิทธิ์แก่เราตลอดชีพ ในการเข้าถึง คัดลอก ทำสำเนา ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ท่านได้สร้างไว้บนบัญชีของท่าน ในการหาประโยชน์เพื่อการค้า การตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆโดยปราศจากการชดเชยใดๆให้กับท่าน

การสำรองและกู้ข้อมูล (Backup & Recovery Agreement)

ผู้เข้าใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ว่าเราได้ทำการสำรองข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการตามแบบมาตรฐานของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์แห่งนี้จะไม่มีทางสูญหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือปัจจัยอื่นๆของระบบการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ เราอาจสามารถกู้คืนข้อมูลได้เพียงบางส่วนจากระบบสำรองข้อมูลโดยอัติโนมัติเท่านั้น

ข้อห้าม (Prohibited Activities)

ท่านจะต้องไม่กระทำกิจกรรมใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อข้อบังคับของการเข้าบริการบนเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

 • การกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักกฎหมาย ภายใต้ขอบเขตของพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่
 • การเข้าถึง หรือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา คัดลอก แจกจ่าย ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือพยายามเข้าถึงรหัสต้นฉบับ (เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาต)
 • การเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา รูปภาพ หรือสื่อต่างๆบนเว็บไซต์แก่บุคคลที่สาม
 • การอัพโหลด หรือส่งต่อ รหัสที่เป็นอันตราย สปายแวร์ ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายบอต คีย์ล็อกเกอร์ หรือมัลแวร์ในรูปแบบต่างๆ
 • การเข้าถึงการใช้งานสื่อลามกอนาจาร รวมไปถึงการกระทำใดๆซึ่งขัดต่อหลักจริยธรรม
 • การสร้างความแตกแยกในการเลือกปฏิบัติ โดยมีเหตุจูงใจมาจากความแตกต่างของ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อายุ และความบกพร่องทางร่างกาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการระงับการเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์ของเรา อันเกิดจากการกระทำซึ่งขัดต่อข้อห้ามข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)

เรา (UFA222.online) ในนามของผู้ให้บริการ เป็นเจ้าของข้อมูล เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เนื้อหา กราฟิก แบบฟอร์ม รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความ รหัสผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ต่างๆ ชื่อแบรนด์ เครื่องหมายการค้า/โลโก้ และชื่อทางการค้าอื่นๆบนเว็บไซต์นี้  รวมเรียกว่า (เนื้อหาเว็บไซต์)

เนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าถึงการใช้บริการต่างๆบนเว็บไซต์ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาต (ตามความเหมาะสม) จากผู้ให้บริการเท่านั้น

การแจ้งเตือนการละเมิดสิทธิ์ (Copyright Infringement)

เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และหากท่านเชื่อว่าเนื้อหาของเรา หรือผู้เข้าใช้บริการท่านอื่นๆบนเว็บไซต์ ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราพร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 • ชื่อและชื่อองค์กร หรือชื่อบริษัทของท่าน
 • ข้อมูลการติดต่อกลับ : ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ระบุเนื้อหาที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมรายละเอียด เช่น URL ที่บ่งชี้ได้ถึงเนื้อหานั้นๆ และอธิบายว่าเนื้อหาเหล่านั้นถูกละเมิดลิขสิทธิ์จากต้นทางใด
 • ลายเซ็น หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด
 • รายงานที่ระบุถึงการร้องเรียนของเจ้าของสิทธิ์ ระบุถึงการใช้ข้อมูลนั้นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือข้อกฎหมาย

ท่านสามารถติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราได้ทางอีเมล : [email protected]

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer of Liabilities)

ผู้เข้าใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงและการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการ (UFA222.online) เว็บไซต์ในเครือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการเข้าถึง หรือการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี ข้อจำกัดนี้รวมไปถึงข้อบกพร่องของการเข้าใช้บริการอันเกิดจาก ไวรัส สปายแวร์ และข้อผิดพลาดจากการทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์

การชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity)

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายจากการเข้าเยี่ยมชม หรือเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา จากการเรียกร้อง ความผิด การดำเนินคดี ความเสียหาย สูญเสีย ถูกปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อบังทั้งจากความประมาทเลินเล่อ หรือเจตนาของตัวท่านเอง หรือโดยบุคคลอื่นที่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน โดยที่ผู้ให้บริการ (UFA222.online) เว็บไซต์ในเครือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดใดๆ

ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น (Links to Third-Party)

เว็บไซต์ของเราอาจประกอบไปด้วยลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกและการบริการอื่นๆ หรือการเข้าถึงการใช้งานในบางช่องทาง (เช่น แอพพลิเคชั่นบนมือถือ, แพลตฟอร์มต่าง หรือโฆษณาของบุคคลที่สาม) ทั้งนี้เพื่อเพียงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เท่านั้น

เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรือมีอำนาจในการควบคุม รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ให้กับการบริการภายนอกเหล่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดจากการเข้าใช้บริการนอกเหนือจากเว็บไซต์ของเรา

การเข้าถึงและเชื่อมโยงจากภายนอก (Accessibility and Links from Third-Party)

ในบางกรณีอาจมีการเชื่อมโยงการเข้าถึงจากบุคคล หรือจากองค์กรภายนอก เช่น (เจ้าหน้าที่, หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน, องค์กรข่าว, ผู้จัดจำหน่าย, ธุรกิจที่ได้รับการรองรับ ไม่นับรวมไปถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร) มายังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติ หรือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า บุคคล หรือองค์กรภายนอกเหล่านี้จะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอเชื่อมโยงข้อมูลจากเรา โดยการส่งคำร้องขอไปยังอีเมล [email protected] พร้อมทั้งระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 • รายชื่อของบุคคล ตัวแทน องค์กร หรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูล
 • วัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยงข้อมูล
 • ประเภท หรือส่วนของข้อมูลที่จะทำการเชื่อมโยง
 • วิธีการและขอบเขตรวมไปถึงระยะเวลาในการเชื่อมโยงข้อมูล

โปรดจำไว้ว่า การยินยอมให้เชื่อมโยงนี้ไม่ได้รวมไปถึงการอนุญาตให้นำโลโก้ แบนเนอร์ หรืองานศิลปะอื่นๆทั้งหมดบนหน้าเว็บไซต์ของเราไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และการยินยอมให้เชื่อมโยงข้อมูลจากเรานั้นจะพึงกระทำได้ ตราบใดที่การเชื่อมโยงนั้นไม่ได้เข้าข่ายข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 • ไม่เป็นลิงก์การเชื่อมโยงที่หลอกหลวง
 • ไม่ได้สนับสนุน หรือรับรองการเข้าใช้บริการอย่างไม่ถูกต้อง
 • เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งขอคำร้องเท่านั้น

(การพิจารณาอนุมัติการให้เชื่อมโยงนั้นจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 สัปดาห์)

นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Fraud Policies)

หากท่านถูกสงสัยว่าได้กระทำการฉ้อโกง ทุจริตต่อการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีและการจ่ายเงินทั้งหมด และการตัดสินใจนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทางเราจะดำเนินการแจ้งผลการระงับนี้ให้ท่านผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเรา

ทางเราจะไม่ยอมรับต่อการกระทำของผู้เล่นที่ใช้โอกาส หรือช่องโหว่ของระบบ หรือผู้เล่นที่หาผลประโยชน์จากข้อเสนอของกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัล โบนัส รวมไปถึงเงินต้น ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • การมีส่วนร่วม สมคบคิดกับผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายใหักับเว็บไซต์
 • การปฏิเสธการเรียกเก็บชำระเงินจากการเข้าใช้บริการในทุกช่องทาง
 • การใช้กลยุทธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์ หรือหาช่องโหว่ของระบบเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองเมื่อเข้าใช้บริการ
 • การสร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากกิจกรรม หรือโปรโมชั่น
 • การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องระหว่างการลงทะเบียน
 • การทุจริตประเภทอื่นๆ

การยุติสัญญา/ข้อตกลง (Termination of the Agreement)

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก รวมทั้งยุติการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการชดเชยใดๆทั้งสิ้น

 • หากเราตัดสินใจที่จะยุติการเข้าถึงบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
 • หากเราเชื่อว่า หรือมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดใดๆของเรา
 • หากการเข้าถึงการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราในทางที่ไม่เหมาะสม หรือผิดวัตถุประสงค์
 • และเหตุผลอื่นๆตามที่เราเห็นสมควร

การแยกออกจากกันได้ (Severability)

เมื่อข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ถูกตีตก หรือไม่ชอบด้วยข้อกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือบังคับใช้ไม่ได้ตามข้อกฎหมาย ให้ข้อความอื่นที่เหลือยังคงไว้ซึ่งความชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์ ไม่ได้รับผลกระทบ จะถูกแยกออกไปจากเงื่อนไขนี้ หรือไม่ถือว่าเป็นโมฆะไปด้วย

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข (Amendment of the Agreement)

เนื่องจากเรามีการอัพเดทเว็บไซต์นี้อยู่ตลอดเวลา เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงเนื้อหาข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านอ่านทบทวนข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำ การแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงจะมีผลนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อมีการโพสฉบับแก้ไข เว้นแต่มีการระบุให้มีผลปรับใช้อย่างอื่น เราถือว่าท่านได้ยินยอมรับทราบข้อตกลงนี้แล้วหากท่านยังเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์แห่งนี้

ติดต่อเรา (Contact Us)

กรุณาติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 

แผนกบริการลูกค้า : www.ufa222.com/contact-us
อีเมล : [email protected]
โทร : 087-755-0222
Scroll to Top